وابستگی سازمانی برای درج در مقالات مرکز و دانشکده علوم توانبخشی

 

 بدون درج گروه و دانشکده:
Rehabilitation Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings