لیست اخبار صفحه :1
برگزاری اولین جلسه عقد تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی مورخ 1/3/1403

برگزاری اولین جلسه عقد تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی مورخ 1/3/1403

انجام طرح تحقیقاتی مشترک بر روی توانبخشی از راه دور مختص بیماران نیازمند توانبخشی پس از ترخیص ، از اهم اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز در حوزه توانبخشی در سطح کشور است.

    Template settings