دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
ریاست دانشکده علوم توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی

ebrahimi.pt [at] gmail.com

آقای دکتر رضا صالحی
معاون پژوهشی

salehi.re [at] iums.ac.ir

آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی


ebrahimi.pt [at] gmail.com
آقای دکتر محمد کمالی


kamali.m [at] iums.ac.ir
آقای دکتر محمد علی سنجری


sanjarima [at] alum.sharif.edu
آقای دکتر مجتبی کامیاب


kamyab.m [at] iums.ac.ir
آقای دکتر محمد صادق قاسمی


ghasemi.m [at] iums.ac.ir

آقای دکتر محسن احدی


ahadi.m [at] iums.ac.ir
آقای دکتر مهدی اکبری


akbari.usm [at] gmail.com
خانم دکتر مریم جلالی


jalali.m [at] iums.ac.ir
آقای دکتر حسن سعیدی


saeedi.h [at] iums.ac.ir
آقای دکتر مجتبی کامیاب


kamyab.m [at] iums.ac.ir
آقای دکتر محمد کمالی


kamali.m [at] iums.ac.ir
خانم دکتر ناهید جلیله وند


jalilevand.n [at] iums.ac.ir
خانم دکتر ریحانه محمدی


mohamadi.r [at] iums.ac.ir
آقای دکتر محمدعلی سنجری


sanjarima [at] alum.sharif.edu
خانم دکتر ساناز شنبه زاده
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات توانبخشی

sanaz_shan [at] yahoo.com

خانم سیما خلینا
سرپرست امور مالی

خانم مریم صادق آبادی
مسؤول دفتر