دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

RRC Director

 | Post date: 2021/02/24 | 

AWT IMAGE

 Dr. Esmaeil Ebrahimi Takamjani

Email: ebrahimitakamjani.eiums.ac.ir

زمینه تدریس : اختلالات عصبی اسکلتی عضلانی، اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی

زمینه تحقیقاتی : اختلالات ستون فقرات، خستگی عضلانی، تمرین درمانی

Tel: 021-22227124 extenion: 103-104

CV