دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دستگاه ایزوکینتیک

 | تاریخ ارسال: 1399/12/6 | 
این سیستم با اندازه گیری گشتاور مفاصل و دامنه حرکتی به طور همزمان امکان ارزیابی قدرت مفاصل اندام فوقانی و اندام تحتانی را در پنج حالت ایزوکینتیک، ایزومتریک، ایزوتونیک، حس عمقی و پسیو، در دو زنجیره حرکتی باز و بسته و به دو صورت اکسنتریک و کانسنتریک دارد. قابلیت تنظیم زاویه چرخش و ارتفاع دینامومتر و صندلی و همچنین تنظیم طول قطعات متناسب با طول اندام مورد ارزیابی، امکان انجام آزمون روی افراد با ابعاد متفاوت را فراهم می کند.
در این سیستم میتوان اطلاعات ثبت شده را به صورت نمودار و به صورت عددی استخراج نمود.