دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ثبت نام کارگاه های آموزشی ترم مهر سال 1398 ثبت نام کارگاه های آموزشی ترم مهر سال 1398

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 
1. کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01از ساعت 8 الی 13 توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت تکمیل)

2. کارگاه آموزشی "Endnote" روز شنبه 1398/08/25 از ساعت 8 الی 13 توسط خانم دکتر شاه علی (ظرفیت تکمیل)

3. کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنبم؟" روز شنبه 1398/08/29 از ساعت 8 الی 13 توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت تکمیل)

4. کارگاه آموزشی "Endnote" روز شنبه مورخ 1398/10/07 از ساعت 8:30 الی 13 در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شاه علی 

5. کارگاه آموزشی "آشنایی با استانداردهای نگارشی (CONSORT و STROBE)" روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 از ساعت 8:30 الی 12:30 در سالن سمنار 2، توسط آقای دکتر صالحی و خانم دکتر شنبه زاده

6. کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" روز شنبه مورخ 1398/10/14از ساعت 8:30 الی 13، در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شنبه زاده (ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری)

7. کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنبم؟" روز شنبه مورخ 1398/10/21 از ساعت 8:30 الی 13، در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شنبه زاده (ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری)