دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

باور ها و ارزشهای مرکز

 | تاریخ ارسال: 1398/6/5 | 

  • ارزشهای حاکم بر مرکز تحقیقات توانبخشی مبتنی بر محورهای زیر است:
  • ارزشهای والای انسان
  • مشارکت صاحبان منافع در توسعه تحقیقات مرتبط
  • مشتری محوری
  • کارایی و اثر بخشی 
  • رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای در عرصه فعالیت ها
  • توسعه پایدار بر پایه دانایی
  • دقت و سرعت لازم