دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه استراتژیک

 | تاریخ ارسال: 1398/6/5 | 

استراتژیها

 • آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه توانبخشی
 • تقویت ارتباطات موثر ملی و بین المللی
 • تخصصی کردن پژوهشها و تقویت پژوهشهای بین رشته ای
 • ارتباط با صنعت و خدمات توانبخشی
 • انتشار و بالابردن اعتبار علمی مجله ایرانی تحقیق در علوم توانبخشی
 • توافق با ذینفع ها در مورد اولویتهای پژوهشی و سوق دادن فعالیتهای پژوهشی مرکز در این جهت
 • جذب منابع ملی و بین المللی ( اعم از منابع مالی وانسانی)
 • ساماندهی تشکیلات و فرآیند های مرکز

ماموریت:
مأموریت مرکز به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی توانبخشی پیشرو این است که با رهبری، هدایت، مشاوره و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش شود تا با تکمیل حلقه های علم، تحقیق، فناوری، تولید و بهره برداری از دانش حاصله، زمینه های ارتقاء سلامت افراد دارای ناتوانی در ایران و گسترش مرزهای دانش در این حیطه  فراهم شود.

 

رسالت:
رسالت مرکز تحقیقات توانبخشی، تولید و گسترش علم، فناوری از طریق طراحی و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه توانبخشی، به منظور یافتن راه‌حل های مناسب و توانمند سازی جامعه دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی برای ارتقای کیفیت برنامه های توانبخشی و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای ناتوانی می باشد. این مرکز خدمات خود را به روش های زیر ارائه می کند:

 • انجام تحقیقات در زمینه های مختلف توانبخشی
 • معرفی جایگاه و اهمیت مفاهیم توانبخشی
 • شناخت و تقویت انگیزه های تحقیقاتی
 • معرفی زمینه های کاربرد نتایج تحقیقات توانبخشی
 • فراهم ساختن شواهد لازم برای تصمیم گیری مستدل در توانبخشی
 • پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های توسعه توانبخشی
 • تعیین استانداردها و ضوابط ارزشیابی توانبخشی
 • مشارکت در ارائه دستاوردهای علوم توانبخشی
 • تربیت محققین کار آمد توانبخشی