دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف مرکز

 | تاریخ ارسال: 1398/6/5 | 

 

اهداف اصلی

 • انجام پروژه های کاربردی و بنیادی در زمینه علوم توانبخشی، مداخلات بالینی توانبخشی، پژوهشهای اجتماعی توانبخشی، مهندسی توانبخشی و بیومکانیک
 • ایجاد پل بین رشته ای در تحقیقات مشترک با سایر رشته ها
 • تدوین و راهبری استانداردهای تجهیزات توانبخشی و ارائه آموزش های مرتبط
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات فوق
 • ارتباطات بین المللی و آموزش و تحقیق مشترک با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه
 

اهداف فرعی

 • آموزش نیروی انسانی محقق در زمینه توانبخشی
 • جذب پژوهشگران توانمند
 • همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی
 • توسعه تجهیزات فنی و توانبخشی
 • هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت اولویت های تعیین شده در مرکز
 • تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش های انجام شده در حیطه توانبخشی در کشور
 • ارائه مشاوره در امر سیاستگزاری ها و تصمیم سازی ها

اهداف مرکز

 | تاریخ ارسال: 1398/6/5 | 
اهداف اصلی
 • انجام پروژه های کاربردی و بنیادی در زمینه علوم توانبخشی، مداخلات بالینی توانبخشی، پژوهشهای اجتماعی توانبخشی، مهندسی توانبخشی و بیومکانیک
 • ایجاد پل بین رشته ای در تحقیقات مشترک با سایر رشته ها
 • تدوین و راهبری استانداردهای تجهیزات توانبخشی و ارائه آموزش های مرتبط
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات فوق
 • ارتباطات بین المللی و آموزش و تحقیق مشترک با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه
اهداف فرعی
 • آموزش نیروی انسانی محقق در زمینه توانبخشی
 • جذب پژوهشگران توانمند
 • همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی
 • توسعه تجهیزات فنی و توانبخشی
 • هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت اولویت های تعیین شده در مرکز
 • تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش های انجام شده در حیطه توانبخشی در کشور
 • ارائه مشاوره در امر سیاستگزاری ها و تصمیم سازی ها