دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وابستگی سازمانی مرکز تحقیقات توانبخشی وابستگی سازمانی مرکز تحقیقات توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 
وابستگی سازمانی برای درج در مقالات مرکز و دانشکده علوم توانبخشی

 

 بدون درج گروه و دانشکده:
Rehabilitation Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.