دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

زمان بندی ارسال طرحها

 | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 
نوبت اول
مهلت پایانی پذیرش طرح ها از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

زمان جلسه شورای پژوهشی دانشگاه برای بررسی طرح ها
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۲۸
نوبت دوم

مهلت پایانی پذیرش طرح ها از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی


زمان جلسه شورای پژوهشی دانشگاه برای بررسی طرح ها

۱۳۹۹/۰۷/۲۲

۱۳۹۹/۰۸/۲۰
نوبت سوم

مهلت پایانی پذیرش طرح ها از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی


زمان جلسه شورای پژوهشی دانشگاه برای بررسی طرح ها

۱۳۹۹/۱۰/۲۹

۱۳۹۹/۱۱/۰۷