دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارسال طرح های تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: 1396/5/8 | 

معاونت پژوهشی دانشگاه در هرسال چهار مرتبه فراخوان طرحهای تحقیقاتی مراکز و دانشکده ها را اعلام می کند. در این راستا مرکز تحقیقات توانبخشی نیز با اطلاع رسانی به محققین اقدام به جمع آوری طرحهای پیشنهادی می کند تا آنها را بررسی و اولویت بندی نماید. مراحل ارسال طرح به صورت زیر می باشد:

  1. ثبت نام محقق در پایگاه اینترنتی پژوهشیار به نشانی http://research.iums.ac.ir/ (چنانچه قبلا ثبت نام صورت گرفته است نیاز به انجام این مرحله نیست).
  2. وارد کردن پیشنویس طرح در محیط پژوهشیار با انتخاب مرکز تحقیقات توانبخشی به عنوان مرکز هدف.
  3. تکمیل و ارسال فرم خود ارزیابی برای داوری در جلسات شورای پژوهشی مرکز.
  4. پاسخگویی به سؤالات احتمالی داوران در سطح مرکز.

نکات مهم:

  • مجری طرح باید از اعضای هیأت علمی مرکز یا دانشکده باشد.

تبصره: مجری طرح کسی است که رابطه استخدامی با دانشگاه دارد و طرف عقد قرارداد خواهد بود. ترتیب نام افراد در مقالات با توافق گروه محققین هر طرح تعیین می شود.

  • طرح تحقیقاتی باید مرتبط با یکی از هسته های پژوهشی مرکز باشد.
  • در مقالات و محصولات پژوهشی حاصل از طرح های مرکز، وابستگی اول نویسنده اول یا مسؤول حتما وابستگی مرکز به صورت زیر می باشد:

فارسی:

به ترتیب: نام مرکز، نام دانشگاه، تهران، ایران.

مثال: مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


English:

Research center name, University, Tehran, Iran.

Example: Rehabilitation Research Center, School of rehabilitation, Iran University of  Medical Sciences, Tehran, Iran.