دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شورای پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/5/7 | 

دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی


ebrahimi.ptgmail.com
 
دکتر محسن احدی ahadi.miums.ac.ir
 

دکتر مهدی اکبری

akbari.usmgmail.com
دکتر مریم جلالی
 
jalali.miums.ac.ir
دکتر ناهید جلیله وند
 
jalilevand.niums.ac.ir
دکتر حسن سعیدی
 
saeedi.hiums.ac.ir
 دکتر محمد علی سنجری
 
sanjarimaalum.sharif.edu
دکتر محمد کمالی
 
kamali.m [at] iums.ac.ir
دکتر مجتبی کامیاب
 
kamyab.miums.ac.ir
دکتر ریحانه محمدی
 
mohamadi.riums.ac.ir