دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شورای عالی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی           ebrahimitakamjani.e [at] iums.ac.ir
دکتر محمدعلی سنجری sanjarima [at] alum.sharif.edu
دکتر محمدصادق قاسمی ghasemi.m [at] iums.ac.ir
دکتر محمد کمالی kamali.m [at] iums.ac.ir
دکتر مجتبی کامیاب kamyab.m [at] iums.ac.ir