دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هسته های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
در این مرکز، فعالیت در زمینه های اپیدمیولوژی، عوامل اجتماعی و روانی موثر در ناتوانی، معلولیت و توانبخشی، مداخلات توانبخشی (پزشکی " بالینی" ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی) در ناتوانی و معلولیت ها، بیومکانیک ، ارگونومی ، مهندسی توانبخشی و تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی مد نظر می باشد. بنا بر علاقه و گرایش محققان در این مرکز هسته های پژوهشی مختلفی شکل گرفته است تا به صورت منسجم فعالیت نمایند. در حال حاضر هسته های ذیل در مرکز فعال می باشند:
  •  اختلالات گفتار و زبان
  • اختلالات پا
  • سرگیجه وضعیتی خوش خیم
  • توانبخشی ستون مهره ها
  • آنالیز حرکت