دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بازدید از مرکز

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
تورهای علمی و تحقیقاتی دانشجویی عبارت است از سفر گروهی از دانشجویان پژوهشگر عضو کمیته تحقیقات دانشجویی.

مرکز تحقیقات توانبخشی از تمامی دانشگاه ها، سازمانها و سایر مراکز دعوت می کند تا ضمن بازدید از این مرکز با فعالیت های آن آشنا شوند. جهت هماهنگی با مرکز برای بازدید لازم است تا موارد زیر، از قبل به مرکز ارسال شوند:

  • نامه درخواست بازدید از مرکز از معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشکده درخواست کننده به رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی
  • ارسال اطلاعات مربوط به سرپرست و شرکت کنندگان شامل نام و نام خانوادگی، تعداد و رشته تحصیلی بازدیدکنندگان و معرفی سرپرست تور.

نکات:

  • حداقل تعداد شرکت کنندگان 10-15 نفر می باشد.
  • حداقل ساعت برگزاری 4 ساعت می باشد.
  • ارسال گزارش تور پس از بازدید از مرکز الزامی است.

در صورت داشتن هرگونه سؤال در این رابطه با مرکز تماس گرفته شود.