دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پرسنل

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی  رئیس مرکز 22227124 داخلی 103-104

دکتر رضا صالحی معاون پژوهشی  22227124 داخلی 185
دکتر ساناز شنبه زاده عضو هیأت علمی مرکز  22227124 داخلی 198
هاله مصلائی کارشناس پژوهشی 22227124 داخلی 195
سیما خلینا سرپرست امور مالی 22227124 داخلی 233
مریم صادق آبادی مسؤول دفتر 22227124 داخلی 103