دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پرسنل

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی  رئیس مرکز ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی ۱۰۳-۱۰۴

دکتر رضا صالحی معاون پژوهشی  ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی ۱۸۵
دکتر ساناز شنبه زاده عضو هیأت علمی مرکز  ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی ۱۹۸
هاله مصلائی کارشناس پژوهشی ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی ۱۹۵
سیما خلینا سرپرست امور مالی ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی ۲۳۳
طاهره شاهرخی مسؤول دفتر ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی ۱۰۳