دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

جلسات علمی و پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/12/5 | 
مرکز تحقیقات توانبخشی به همراه گروه های آموزشی دانشکده توانبخشی جلسات علمی- پژوهشی را برگزار می کند: