دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

جلسات علمی و پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
مرکز تحقیقات توانبخشی به همراه گروه های آموزشی دانشکده توانبخشی جلسات علمی- پژوهشی را برگزار می کند: