دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فراخوان ارسال طرحهای تحقیقاتی رنک چهارم سال 98

 | تاریخ ارسال: 1398/8/22 | 
مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی مرتبط با هسته‌‌های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات توانبخشی، حداکثر تا تاریخ 10 دی 1398 از طریق سیستم پژوهشیار می باشد.