دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1397/6/21 | 
به استناد رأی صادره در دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 97/05/28 با تأسیس مرکز تحقیقات توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت قطعی به عمل آمد.