دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بازدید رئیس دانشگاه از مرکز تحقیقات توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1396/9/1 | 
دکتر ناصری پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران روز سه شنبه 30 آبان 1396،  از مرکز تحقیقات توانبخشی بازدید کردند. ایشان ضمن بازدید از آزمایشگاه بیومکانیک، به پتانسیلهای خوب مرکز جهت ارتباط علمی با دانشگاه صنعتی شریف اشاره نمودند.

کلیدواژه ها: دکتر ناصری پور | مرکز تحقیقات توانبخشی | بازدید رئیس دانشگاه |