مرکز تحقیقات توانبخشی- [اخبار پایگاه]
موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 
به استناد رأی صادره در دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 97/05/28 با تأسیس مرکز تحقیقات توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت قطعی به عمل آمد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.30087.70106.fa
برگشت به اصل مطلب