مرکز تحقیقات توانبخشی- [اخبار پایگاه]
بازدید رئیس دانشگاه از مرکز تحقیقات توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱ | 
دکتر ناصری پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران روز سه شنبه 30 آبان 1396،  از مرکز تحقیقات توانبخشی بازدید کردند. ایشان ضمن بازدید از آزمایشگاه بیومکانیک، به پتانسیلهای خوب مرکز جهت ارتباط علمی با دانشگاه صنعتی شریف اشاره نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.30087.58080.fa
برگشت به اصل مطلب