مرکز تحقیقات توانبخشی- [اخبار پایگاه]
انتصاب جناب آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی بعنوان نماینده وزیر در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.30087.57842.fa
برگشت به اصل مطلب