مرکز تحقیقات توانبخشی- [اخبار پایگاه]
انتصاب ریاست جدید مرکز تحقیقات توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۹ | 

دکتر سید جواد میر اسماعیل طی حکمی دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی استاد دانشکده توانبخشی را به عنوان رییس جدید مرکز تحقیقات توانبخشی برای مدت 3 سال منصوب نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.30087.27535.fa
برگشت به اصل مطلب