دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شماره حساب مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شماره حساب مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

AWT IMAGE

 

اصل رسید بانکی به مرکز تحویل داده شود.