دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وابستگی سازمانی مرکز تحقیقات توانبخشی وابستگی سازمانی مرکز تحقیقات توانبخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۹ | 
وابستگی سازمانی برای درج در مقالات مرکز و دانشکده علوم توانبخشی

 با درج نام گروه و دانشکده:
Rehabilitation Research Center, Department of ............., School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات توانبخشی، نام گروه آموزشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

 بدون درج گروه و دانشکده:
Rehabilitation Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.