دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شورای پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 

دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی


ebrahimi.pt [at] gmail.com
 
دکتر محسن احدی ahadi.m [at] iums.ac.ir
 

دکتر مهدی اکبری

akbari.usm [at] gmail.com

دکتر مریم جلالی
 
jalali.m [at] iums.ac.ir
دکتر ناهید جلیله وند
 
jalilevand.n [at] iums.ac.ir
دکتر حسن سعیدی
 
saeedi.h [at] iums.ac.ir
 دکتر محمد علی سنجری
 
sanjarima [at] alum.sharif.edu
دکتر محمد کمالی
 
kamali.m [at] iums.ac.ir
دکتر مجتبی کامیاب
 
kamyab.m [at] iums.ac.ir
دکتر ریحانه محمدی
 
mohamadi.r [at] iums.ac.ir