دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هسته های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
در این مرکز، فعالیت در زمینه های اپیدمیولوژی، عوامل اجتماعی و روانی موثر در ناتوانی، معلولیت و توانبخشی، مداخلات توانبخشی (پزشکی " بالینی" ، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی) در ناتوانی و معلولیت ها، بیومکانیک، ارگونومی، مهندسی توانبخشی و تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی مد نظر می باشد. بنا بر علاقه و گرایش محققان در این مرکز هسته های پژوهشی مختلفی شکل گرفته است تا به صورت منسجم فعالیت نمایند. در حال حاضر هسته های ذیل در مرکز فعال می باشند: