دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مأموریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مأموریت مرکز به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی توانبخشی پیشرو این است که با رهبری، هدایت، مشاوره و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش شود تا با تکمیل حلقه های علم، تحقیق، فناوری، تولید و بهره برداری از دانش حاصله، زمینه های ارتقاء سلامت افراد دارای ناتوانی در ایران و گسترش مرزهای دانش در این حیطه  فراهم شود.

 

اهداف اصلی

 • انجام پروژه های کاربردی و بنیادی در زمینه علوم توانبخشی، مداخلات بالینی توانبخشی، پژوهشهای اجتماعی توانبخشی، مهندسی توانبخشی و بیومکانیک
 • ایجاد پل بین رشته ای در تحقیقات مشترک با سایر رشته ها
 • تدوین و راهبری استانداردهای تجهیزات توانبخشی و ارائه آموزش های مرتبط
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات فوق
 • ارتباطات بین المللی و آموزش و تحقیق مشترک با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه
 

اهداف فرعی

 • آموزش نیروی انسانی محقق در زمینه توانبخشی
 • جذب پژوهشگران توانمند
 • همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی
 • توسعه تجهیزات فنی و توانبخشی
 • هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت اولویت های تعیین شده در مرکز
 • تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش های انجام شده در حیطه توانبخشی در کشور
 • ارائه مشاوره در امر سیاستگزاری ها و تصمیم سازی ها
 

باور ها و ارزشهای مرکز

 • ارزشهای حاکم بر مرکز تحقیقات توانبخشی مبتنی بر محورهای زیر است:
 • ارزشهای والای انسان
 • مشارکت صاحبان منافع در توسعه تحقیقات مرتبط
 • مشتری محوری
 • کارایی و اثر بخشی 
 • رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای در عرصه فعالیت ها
 • توسعه پایدار بر پایه دانایی
 • دقت و سرعت لازم
 

رسالت مرکز تحقیقات توانبخشی
رسالت مرکز تحقیقات توانبخشی، تولید و گسترش علم، فناوری از طریق طراحی و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه توانبخشی، به منظور یافتن راه‌حل های مناسب و توانمند سازی جامعه دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی برای ارتقای کیفیت برنامه های توانبخشی و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای ناتوانی می باشد. این مرکز خدمات خود را به روش های زیر ارائه می کند:

 • انجام تحقیقات در زمینه های مختلف توانبخشی
 • معرفی جایگاه و اهمیت مفاهیم توانبخشی
 • شناخت و تقویت انگیزه های تحقیقاتی
 • معرفی زمینه های کاربرد نتایج تحقیقات توانبخشی
 • فراهم ساختن شواهد لازم برای تصمیم گیری مستدل در توانبخشی
 • پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های توسعه توانبخشی
 • تعیین استانداردها و ضوابط ارزشیابی توانبخشی
 • مشارکت در ارائه دستاوردهای علوم توانبخشی
 • تربیت محققین کار آمد توانبخشی
 

استراتژیها

 • آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه توانبخشی
 • تقویت ارتباطات موثر ملی و بین المللی
 • تخصصی کردن پژوهشها و تقویت پژوهشهای بین رشته ای
 • ارتباط با صنعت و خدمات توانبخشی
 • انتشار و بالابردن اعتبار علمی مجله ایرانی تحقیق در علوم توانبخشی
 • توافق با ذینفع ها در مورد اولویتهای پژوهشی و سوق دادن فعالیتهای پژوهشی مرکز در این جهت
 • جذب منابع ملی و بین المللی ( اعم از منابع مالی وانسانی)
 • ساماندهی تشکیلات و فرآیند های مرکز