دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اساسنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده1 – مقدمه

مرکز تحقيقات توانبخشی به منظور فراهم آوردن امکانات و شرايط لازم برای انجام تحقيقات و پژوهش و تربيت نيروی انسانی محقق در زمينه توانبخشی شامل تمام رشته های توانبخشی، بيومکانيک، علوم اعصاب و رفتار، الکتروفيزيولوژی و مديريت توانبخشی و کاربرد آن در عرصه پژوهش و بهبود سلامت جامعه تاسيس ميگردد.

ماده 2 – اهداف

1-2- انجام تحقيقات بنيادی و کاربردی در زمينه های ياد شده به منظور کشف روشهای مختلف ارائه خدمات توانبخشی ، درمانی و آموزشی در حيطه های پيشگيری ، تشخيصی ، درمانی و توانبخشی.

2-2- توسعه و بکارگيری دانش بشری در زمينه علوم توانبخشی.

3-2- انجام و توسعه تحقيقات بنيادی و کاربردی در زمينه های ياد شده به منظور آزمون ، تدوين و توسعه تئوری های مختلف در علوم توانبخشی.

4-2- تربيت متخصصين پژوهشگر در علوم توانبخشی و ترغيب ، تشويق و بکارگيری محققان.

5-2- تهيه، تدوين و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت در زمينه های مذکور که منجربه اخذ گواهينامه می شود به منظور گسترش دانش و تبادل اطلاعات متخصصين در سطح ملی و بين المللی و کمک در راه اندازی برنامه ها و پروتکل های توانبخشی و خودکفا نمودن بخشهای مختلف در کشور.

6-2- برنامه ريزی و اجرای گردهمايی های علمی در سطح ملی ، منطقه و بين المللی به منظور مشارکت و همکاری و همفکری با متخصصين و اشاعه نتايج پژوهش های انجام شده و همچنين کمک در بکارگيری نتايج پژوهش ها و ارائه خدمات برپايه اينگونه نتايج.

7-2- انتشار دوره ای گزارشهای نهايی پژوهشهای انجام شده جهت بهره برداری انديشمندان.

8-2- ايجاد ارتباط فعال و سازنده با جوامع علمی ، پژوهشی ساير کشورها به وسيله دعوت از محققين و اجرای پروژه های مشترک در محدوده قوانين و مفررات جمهوری اسلامی ايران جهت دستيابی به علوم و فن آوری جديد.

ماده 3- ارکان مرکز تحقيقات توانبخشی

الف: شورای عالی ب: رئيس مرکز

ماده 4- اعضای شورای عالی مرکز

4-1- رئيس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

2-4- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران

3-4- رئيس مرکز

4-4- پنج نفر از اعضاء هيات علمی مرکز ( يک نفر از هر يک از گروههای ذيربط )با پيشنهاد رئيس مرکز و تائيد دانشگاه

ماده 5- وظايف شورای عالی مرکز

1-5- تعيين و تصويب خط مشی پژوهشی مرکز تحقيقات توانبخشی

2-5- تصويب طرحهای پژوهشی و نظارت برحسن اجرای آن

3-5- بررسی و تصويب برنامه های آموزشی کوتاه مدت

4-5- بررسی نيازهای تجهيزاتی ، انتشاراتی ، علمی و پژوهشی مرکز

5-5- بررسی و تصويب برنامه و بودجه ساليانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصيصی و با رعايت ضوابط قانونی


دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر