دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اساسنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 

ماده1 – مقدمه

مرکز تحقیقات توانبخشی به منظور فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای انجام تحقیقات و پژوهش و تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه توانبخشی شامل تمام رشته های توانبخشی، بیومکانیک، علوم اعصاب و رفتار، الکتروفیزیولوژی و مدیریت توانبخشی و کاربرد آن در عرصه پژوهش و بهبود سلامت جامعه تاسیس میگردد.

 

ماده 2 – اهداف

1-2- انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه های یاد شده به منظور کشف روشهای مختلف ارائه خدمات توانبخشی ، درمانی و آموزشی در حیطه های پیشگیری ، تشخیصی ، درمانی و توانبخشی.

2-2- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم توانبخشی.

3-2- انجام و توسعه تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه های یاد شده به منظور آزمون ، تدوین و توسعه تئوری های مختلف در علوم توانبخشی.

4-2- تربیت متخصصین پژوهشگر در علوم توانبخشی و ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققان.

5-2- تهیه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت در زمینه های مذکور که منجربه اخذ گواهینامه می شود به منظور گسترش دانش و تبادل اطلاعات متخصصین در سطح ملی و بین المللی و کمک در راه اندازی برنامه ها و پروتکل های توانبخشی و خودکفا نمودن بخشهای مختلف در کشور.

6-2- برنامه ریزی و اجرای گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه و بین المللی به منظور مشارکت و همکاری و همفکری با متخصصین و اشاعه نتایج پژوهش های انجام شده و همچنین کمک در بکارگیری نتایج پژوهش ها و ارائه خدمات برپایه اینگونه نتایج.

7-2- انتشار دوره ای گزارشهای نهایی پژوهشهای انجام شده جهت بهره برداری اندیشمندان.

8-2- ایجاد ارتباط فعال و سازنده با جوامع علمی ، پژوهشی سایر کشورها به وسیله دعوت از محققین و اجرای پروژه های مشترک در محدوده قوانین و مفررات جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به علوم و فن آوری جدید.

 

ماده 3- ارکان مرکز تحقیقات توانبخشی

الف: شورای عالی    ب: رئیس مرکز    ج: شورای پژوهشی متشکل از هسته ها

 

ماده 4- اعضای شورای عالی مرکز

4-1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

2-4- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

3-4- رئیس مرکز

4-4- پنج نفر از اعضاء هیات علمی مرکز ( یک نفر از هر یک از گروههای ذیربط )با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید دانشگاه

 

ماده 5- وظایف شورای عالی مرکز

1-5- تعیین و تصویب خط مشی پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی

2-5- تصویب طرحهای پژوهشی و نظارت برحسن اجرای آن

3-5- بررسی و تصویب برنامه های آموزشی کوتاه مدت

4-5- بررسی نیازهای تجهیزاتی ، انتشاراتی ، علمی و پژوهشی مرکز

5-5- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

6-5- بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیت های مرکز

7-5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز

8-5- پیشنهاد و تصویب سازمان و تشکیلات مرکز جهت انجام اقدامات قانونی ماده 6 رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای مدت 4 سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده 6- وظایف رئیس مرکز

1-6- اداره و هدایت مرکز در چهارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات موجود

2-6- تنظیم بودجه سالیانه تفصیلی و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح

3-6- ارائه گزارش عملکردهای مرکز به شورای عالی

4-6- نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی و دوره ها و برنامه های علمی مرکز

5-6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز به شورای عالی

• تبصره: مصوبات شورای عالی مرکز براساس سیاست ها ، خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 7- اعضای مرکز

مرکز دارای دو نوع عضو می باشد: الف: اعضاء پیوسته : این اعضاء شامل اعضای هیات علمی پژوهشی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند. ب: اعضاء وابسته: این اعضاء شامل اعضای هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشند.

 

ماده 8- منابع مالی مرکز

الف: درآمدهای حاصله از خدمات مرکز در چهارچوب ضوابط و مقررات ب: کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی ج: اعتبارات دولتی