دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پرسنل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
تلفن تماس
 
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
 
 رئیس مرکز
 

22222059- 22227124

      داخلی 103- 104

دکتر رضا صالحی
 
 معاون پژوهشی
 
 22227124 داخلی 185
 
دکتر ساناز شنبه زاده عضو هیأت علمی مرکز  22227124 داخلی 198
سعیده سیدمحسنی
 
کارشناس توانبخشی
 
22227124 داخلی 268
 
سیما خلینا
 
سرپرست امور مالی
 
22227124 داخلی 233
 
مریم صادق آبادی

 
مسؤول دفتر

 
22227124 داخلی 103