دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پرسنل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
تلفن تماس
 
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
 
 رئیس مرکز
 

22222059- 22227124

      داخلی 103- 104

دکتر محمد علی سنجری
 
سرپرست آزمایشگاه و معاون پژوهشی
 
 22227124 داخلی 198
 
سعیده سیدمحسنی
 
کارشناس توانبخشی
 
22227124 داخلی 266
 
نرگس دانش افروز
 
کارشناس توانبخشی
 
22227124 داخلی 268
 
سیما خلینا
 
سرپرست امور مالی
 
22227124 داخلی 233
 
مریم صادق آبادی

 
مسؤول دفتر

 
22227124 داخلی 103