دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

انتصاب دکتر رضا صالحی به عنوان معاون پژوهشی مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۶ | 
جناب آقای دکتر ابراهیمی رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی، طی حکمی دکتر رضا صالحی را با حفظ سمت به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی انتخاب نمودند.