دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

انتصاب جناب آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی بعنوان نماینده وزیر در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۴ |