دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

انتصاب ریاست جدید مرکز تحقیقات توانبخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۹ | 

دکتر سید جواد میر اسماعیل طی حکمی دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی استاد دانشکده توانبخشی را به عنوان رییس جدید مرکز تحقیقات توانبخشی برای مدت 3 سال منصوب نمودند.